1. Generelt.
1.1 Bestilling skal foretas skriftlig på herværende bestillingskjema/kraftavtale, med spesifikasjoner  for hvert enkelt anlegg avtalen gjelder for.

1.2 Fullmakt: Kunden gir med dette Hurum kraft AS fullmakt til å si opp kundens avtale med nåværende kraftleverandør, og til å ordne alle formaliteter mot kundens netteier, med mer.

1.3 Dersom faktura ikke betales til forfall, påløper renter og evt. gebyrer i henhold til gjeldende lovverk.

1.4 Oppbevaring og bruk av kundeopplysninger: Vi anser personlig informasjon som navn, adresse, e-post og telefonnummer som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon du som kunde oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bare bli brukt til å kunne betjene deg som kunde bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder et anlegg eller abonnement, herunder generell kundeoppfølging. Som kunde kan du alltid be om en kopi av dine personlige opplysninger og få dem korrigert eller fjernet fra vår database.

2. Leveringsvilkår.
2.1 ”Standard kraftleveringsavtale”, fremforhandlet av Forbrukerombudet og bransjeorganisasjonen EnergiNorge, samt særvilkår, gjelder for samtlige kontraktsforhold som Hurum Kraft AS inngår med husholdningskunder, så langt det passer, med mindre annet fremgår av den enkelte avtale eller annet spesielt skriftlig grunnlag.

2.2 Uttak av strøm refererer seg til det enkelte anlegg sin geografiske beliggenhet.

2.3 Hurum Kraft AS forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå leveransen eller kreve garanti fra kunder hvor det foreligger saklig grunn for det.

2.4 Hurum Kraft AS forbeholder seg retten til å si opp kraftavtalen ved manglende betaling.

2.5 Bytte av kraftleverandør skjer vanligvis 1 – 2 uker etter at vi har mottatt kontrakten.

2.6 Det tas forbehold om at kontrakten er korrekt utfylt.

2.7 Flytting: Ved flytting følger kraftkontrakten kunden til ny adresse. Hurum Kraft gis herved fullmakt av kunde til innhenting av nødvendig informasjon for registrering av Hurum Kraft som leverandør på ny adresse.

3. Nærmere avtalebetingelser
3.1 BareStrøm.no

3.1.1 Kraftprisen er en timesspotpris i hht. Nordpools områdepriser + gjeldende påslag og statlige avgifter.

3.2.1 Påslag og fastbeløp har en garantiperiode på 12 måneder fra inngått avtale, og kan ikke endres. Etter utløp av avtaleperioden blir kunde overført til Hurum Kraft Spot.

3.3.1 Fakturering skjer etterskuddsvis pr. mnd, i hht. reelt forbruk.  Forbruk mottas av kundens netteier. Nettleie kommer i tillegg til kraftprisen og faktureres av kundens netteier eller ved gjennomfakturering.

3.2 Fastbeløp
3.2.1 Det tilkommer et fastbeløp på kr. 15,00 pr. mnd. pr måler i tillegg på avtale om BareStrøm.no, dersom annet ikke er avtalt.

4. Andre forhold
4.1 Det er ingen krav om at kunden oppretter elektronisk faktura (eFaktura, avtalegiro og/eller e-postfaktura), men uten avtale om dette sendes det ut tradisjonelle fakturaer pr. post. I slike tilfeller tilkommer et gebyr for papirfaktura p.t. på kr. 69,- pr/faktura.

4.2 Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens myndighetspålagte avgifter, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.

4.3 Hurum Kraft as kan endre priselementer og avtalevilkår, enten ved direkte skriv til kunde eller via kunngjøring eller på annet egnet måte.

4.4 Dersom det er inngått en tidsavgrenset avtale og kunden ved utløp av avtalen ikke har gitt Hurum Kraft AS utrykkelig aksept på at annen avtale skal fornyes på samme vilkår, eller andre vilkår, overføres kunden til kraftavtalen Hurum Kraft Spot.

4.5 Eventuelle tilgodebeløp blir trukket i fra på neste regning.  Dersom kunden ønsker å få beløpet utbetalt, ber vi om at det tas kontakt med Hurum Kraft for utbetaling over konto.